Life Sciences Insights

Sharing expert knowledge via our latest blog posts

Combination products – deel 2

Table of Contents

Na de bespreking van de eerste twee hoofdstukken eerder deze maand, vervolgen we met Hoofdstuk 3: General Considerations for CGMP Compliance:

A. Demonstrating compliance:

Hier wordt vooral verwezen naar hoofdstuk 4 van de Guideline, waarin wordt uitgelegd waaraan je moet voldoen indien je voor de “streamlined approach” kiest. Extra uitleg bij de hoofstukken van 21 CFR 810 als je 21 CFR 210/211 als basis neemt, en vice versa, zal daar worden geven. Alle andere hoofstukken worden in deze guideline niet besproken.

B. Investigational products

Investigational products in een fase 1 studie moeten niet voldoen aan alle regulations in 21 CFR part 210/211, investigational devices ook niet aan part 820, met uitzondering van design control requirements. FDA acht deze uitzondering ook van toepassing op combination products.

C. Definities:

De betekenis van een aantal termen worden specifiek voor combination product uitgelegd.

  • Manufacture/manufacturer: interessant om op te merken dat het design, en de plaats/fabriek waar het design gebeurd, als manufacturer wordt gezien. Hier wordt in de definitie extra nadruk op gelegd.
  • Constituent part versus component: De term “constituent part” wordt gebruikt voor het “drug”, device of biologisch product deel van het combination product.
  • De term “component” wordt gebruikt voor elke grondstof, substantie, label, software, onderdeel, … wat deel is van het device, of elk ingrediënt dat wordt gebruikt voor de productie van het drug product.
  • Drug containers en closures versus delivery devices: het duidelijkste verschil is dat containers en closures enkel het medicijn “bevatten” of vasthouden (21 CFR 210/211 van toepassing), terwijl delivery devices (ook) worden gebruikt voor toediening (21 CFR 810 van toepassing).
  • Verder worden voorbeelden gegeven van delivery devices die tegelijk ook drug container zijn, zoals een druppelteller die tegelijk ook de functie van dop vervuld.
  • Convenience kits (co-packaged combination product): Afhankelijk van het feit of de kit enkel wordt samengesteld uit al apart verpakte producten, of dat er ook herverpakking gebeurt van de aparte producten, moet worden voldaan aan andere cGMP requirements.

D. Welke CGMP requirements zijn van toepassing op een product of een facility?

1. Zijn alle CGMP requirements applicable voor een product?

Uiteraard niet. Hier wordt bv. uitgelegd dat tamper evident verpakking enkel van toepassing is voor een over the counter (OTC) combination product, net zoals dit enkel geldt voor OTC medicijnen.
Verder wordt er op gewezen dat niet alle CGMP regels van toepassing zijn voor elke facility, afhankelijk van welke productiestappen er precies plaatsvinden.

2. Wat is de betekenis van “where appropriate” in o.a. CGMP.

Een beetje vergelijkbaar met punt 1. hierboven, wordt uitgelegd dat het niet altijd nodig is om aan elke regel te voldoen, indien “not appropriate”. Anderzijds wordt uitgelegd dat wanneer je voldoet aan bv. de deviatieregelgeving in part 211, je uiteraard niet nog eens extra moet voldoen aan de vergelijkbare deviatieregelgeving in part 820.

3. Wat zijn de cGMP verantwoordelijkheden voor specifieke facilities?

Hierin wordt uitgelegd dat de combination product sponsor (in een voetnoot wordt uitgelegd dat FDA hiermee de marketing authorization holder” bedoelt) verantwoordelijk is voor de CGMP compliance in alle facilities, ook die van eventuele third parties. Facilities die bv. enkel het drug product produceren dat uiteindelijk deel zal uitmaken van het combination product, moeten wel enkel voldoen aan de drug CGMPs.
Verder wordt dieper ingegaan op de manier waarop de sponsor dit kan doen. Eventueel via een gedeeld CAPA systeem in alle facilities, door auditing, quality agreements, …

E. Control of changes to a combination product

Coördinatie tussen de verschillende producenten die betrokken zijn bij de productie van een combination product, is noodzakelijk voor wat betreft de change control. Een verandering in een van de constituent parts, kan immers gevolgen hebben voor heel het combination product, of op het andere constituent part. Daarom moeten procedures gebruikt worden die de andere betrokken producenten verwittigen bij een verandering die impact kan hebben.

Back to blog overview

Did you find this article interesting? Thanks for sharing it with your network:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

More expert content?

Don't miss out!

Table of Contents

Subscribe now for more fresh content.